Informace pro rodiče

Školní družina slouží v době mimo vyučování k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků formou odpočinkových a zájmových činností. Děti si něco pěkného vyrobí z papíru i z různých dalších materiálů, pohrají si s hračkami a zahrají si různé deskové, logické a postřehové hry, kterými je družina velmi dobře vybavena.

V průběhu školního roku se věnujeme aktuálním tématům v návaznosti na roční období či tradice a zvyky a hravou formou si upevňujeme znalosti získané při výuce. Chodíme na procházky po okolí školy a v neposlední řadě se věnujeme i sportovním aktivitám (na hřišti venku nebo za špatného počasí v tělocvičně).

Provoz školní družiny bezprostředně navazuje na vyučování.

Ranní družina je v provozu od 6:15 do 7:45 hodin. Ráno věnujeme relaxačním činnostem, případně přípravě na vyučování, diskuzi.

Odpolední družina je od 11:45 do 15:00 hodin. Po skončení výuky vychovatelka odvádí děti na oběd. Po obědě probíhají odpočinkové činnosti dle zájmu dětí. V čase 13:00 - 14:00 hodin následují zájmové činnosti, kdy je pro děti připravena aktivita k aktuálnímu tématu nebo pobyt venku v přírodě. V této době není možné bez předchozí dohody si děti z družiny vyzvednout.  Od 14:00 do 15:00 hodin se věnujeme opět relaxačním činnostem, úklidu    třídy, …

Děti se do družiny přihlásí řádným vyplněním zápisního lístku. Důležité jsou údaje o času a způsobu odchodu (zda žák/žákyně odchází sám nebo v doprovodu), kontakty na rodiče a případné zdravotní potíže. Uvedený čas odchodu je pro vychovatelku závazný a nelze jej měnit telefonicky – pouze písemně. Předem známou nepřítomnost žáka/žákyně oznámí zákonný zástupce vychovatelce.

Pro komunikaci je zřízena emailová adresa: druzinatrebel@seznam.cz