Fulltextové vyhledávání

ŠKOLNÍ  DRUŽINA

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5.  ročníku

Vychovatelka:  Mgr. Martina Koutná

Provoz ŠD:  ráno: 6:00 - 7. 30

                              odpoledne: 11.:45 - 15.00

Úplata: 50,- Kč za jeden měsíc

 

 

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

  VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

 

I.

Úvodní ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán tento vnitřní řád školní družiny.

II.

 Práva a povinnosti žáků, vychovatelů a zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

A. Práva  a  povinnosti  žáků:

Žák má právo:

1.  na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťovaných

školní družinou,

2.  na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování

základních psychohygienických podmínek,

3.  vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich

věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,

4.  na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou

účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,

5.  žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

6.  na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

7.  být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině

 Žák je povinen:

1. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

2.  plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

3.  své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

4.  zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

5.  chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou,

6.  zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

7.  přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,

8.  během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.

 Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.

Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.

 Žákům je zakázáno:

1.  nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách,

2.  nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,

3. pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD,

4.  používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

5.  v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

 

6.  jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD

.

7. manipulovat se školním nábytkem a ostatním inventářem bez dozoru vyučujícího, popřípadě vedení školy

8.  před ukončením docházky opouštět školní družinu bez vědomí vychovatelky

 B. Práva  a  povinnosti  pedagogických pracovníků

Vychovatel má právo:

1.    obracet se s náměty a připomínkami na vedení školy

2.    rozhodnout o odůvodněnosti (o omluvě absence rozhoduje třídní učitel, popřípadě ředitel školy)

3.    na slušné a korektní jednání ze strany žáků a jejich zákonných zástupců

 Vychovatel je povinen:

1.  dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy a školní družiny.

2.  dodržovat a respektovat žákova práva a vydávají dětem v ŠD takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu ŠD.

3.  poskytnout žákovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

4.  poskytnout základní poradenskou pomoc.

5.  zapsat každý úraz, o němž je žákem informován, nebo je-li svědkem situace, při níž došlo k úrazu žáka, do knihy úrazů, která je uložena v kanceláři referentky školy. Zápis provádí vychovatelka, která zodpovídala za danou činnost.

6.  před akcemi mimo školu poučí doprovázející vychovatelka žáky o bezpečnosti. Je-li začátek i konec akce mimo areál školy, uvědomí o této skutečnosti rodiče nejpozději 2 dny předem prokazatelným způsobem.

 C. Práva  a  povinnosti  zákonného  zástupce  žáka:

Zákonný zástupce má právo:

1.    obracet se na vychovatele i vedení školy s dotazy, připomínkami a náměty, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu přihlásit své dítě do libovolného nabízeného nepovinného předmětu nebo kroužku s tím, že se tento předmět nebo kroužek pro ně stává povinným (z kroužku se lze odhlásit k pololetí)

 

2.    na přístup k informacím o průběhu výchovně vzdělávací činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní družiny a společného soužití s dalšími dětmi v ŠD.

 

3.    na vyjádření názoru týkajícího se provozu školní družiny, obsahu, formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. Podle potřeby a zájmu oddělení navštívit.

4.    mohou vyzvedávat děti kdykoliv během dne, nejpozději do doby stanovené provozem ŠD.

5.    vychovatelky seznámí zákonné zástupce žáků se zněním vnitřního řádu školní družiny a směrnicí o poplatcích ve školní družině na první schůzce nebo se zákonný zástupce seznámí s úplným zněním na internetových stránkách školy.

7.  mohou vyzvedávat děti kdykoliv během dne, nejpozději do doby stanovené provozem ŠD

 Zákonný zástupce je povinen:

1.    zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do ŠD a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho omluvu a informovat o důvodech takové nepřítomnosti. 

2.    průběžně spolupracovat s vychovatelkami a na výzvu se dostavit do ŠD k projednání závažných skutečností týkajících se chování žáka.

3.    informovat o zdravotním stavu žáka, specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh docházky do školní družiny, a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví.

4.    na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněný zápisní lístek dítěte do školní družiny. Jedná se zejména o jméno a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn; dále pak jméno a příjmení zákonného zástupce, místo a adresu trvalého pobytu, telefonické spojení.

5.    v případě onemocnění žáka nebo některé z osob, s níž bydlí, nakažlivou chorobu, oznámit toto neprodleně vedení školy (takový žák se může zúčastňovat vyučování jen se souhlasem příslušného ošetřujícího lékaře)

6.    oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou  podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

 

7.    dokládat a omlouvat žákovu absenci v souladu s pravidly stanovenými tímto školní řádem

 

8.    informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a  případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných  skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák   zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn

9.  o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií

10.odchod žáka ze ŠD  v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení  písemné žádosti      rodičů s         datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní    dohoda o   změně není možná!

11. pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas

 vždy písemně oznámit,

 D.Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

 1.   žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně,

2.   místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku,

3.   majetek školní družiny chrání před poškozením,

4.   majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů,

5.   v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o

      náhradě způsobené škody.

 E. Pravidla  vzájemných  vztahů  mezi  pedagogickými  pracovníky,  žáky  ,    zákonnými  zástupci:

Při vzájemných kontaktech a jednáních mezi pedagogickými pracovníky na straně jedné a žáky a zákonnými zástupci na straně druhé, dodržují všichni zúčastnění následující pravidly:

1.  o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem stanovených kritérií,

2.  na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka ze ŠD

v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem

rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!

3.  pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku, změny je nutné včas vždy písemně oznámit,

4.  rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a na přihlášce          upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky,

5.  při vyzvednutí dítěte ze školní družiny si rodiče žáka osobně převezmou od vychovatelky,

6.  příspěvek na pobyt dítěte ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v            platném znění dle rozhodnutí zřizovatele na 50,- Kč měsíčně,

 7.  veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatelka nebo ředitel školy,

 

8.  s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodičesvým podpisem souhlasí s jeho dodržováním,

 

9.  pokud dítě zůstane v ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá rodičům, po domluvě s rodiči počká s dítětem ve škole, dokud si ho rodiče nevyzvednou, v případě, že

nesežene rodiče, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o dítě

 

 

III.

Provozní a vnitřní režim školy

A.   Docházka do školní družiny

 

1.  děti navštěvují školní družinu podle rozvrhu na zápisním lístku.

2.  třídní učitelky žáků prvních tříd předávají po skončení vyučování vychovatelkám žáky ŠD, a ty je odvádějí na oběd do školní jídelny. Žáci 2.-.5. ročníku odcházejí na oběd v doprovodu svých třídních učitelů. Po obědě děti čekají na určeném místě a vyučující je postupně odvádějí do ŠD.

3.  svršky, obuv a věci na převlečení si děti odkládají na své, určené místo v šatně školní družiny. Škola neručí za věci odložené v jiných šatnách. Určené děti se starají o pořádek.

4. docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

5.  písemná žádost na celý školní rok je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity ZUŠ, kroužky, náboženství aj. Za cestu žáka do kroužku, popřípadě zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

 

B.   Chování žáků v ŠD

 

1.  žáci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům a pracovníkům školy ve všech prostorách školní budovy.

2.  do školní družiny přicházejí žáci vhodně a čistě upraveni. V šatnách odloží čepice a přezouvají se do vhodné obuvi, ve které se pohybují po škole.

3.  do sálu KD vstupují děti jen v doprovodu vychovatelky, např. ve sportovním oblečení

4.  chce-li dítě opustit třídu ŠD, požádá o svolení vychovatelku. Nesmí bezdůvodně přecházet do jiných prostor KD

5.  žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku.

6.  děti nenarušují průběh zájmových a odpočinkových činností nevhodným chováním, které se neslučuje s družinovým řádem.

7.  děti svým slušným vystupováním, chováním a jednáním přispívají ke kladné reprezentaci své školní družiny.

 

C.   Provoz a vnitřní režim školní družiny

 

1.  školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Přednostně jsou přijímány děti 1. - 3. ročníku.

2.  školní družina je otevřena pondělí až pátek, provoz ranní školní družiny je od 6.30 do 7.30 hod.- převládají činnosti odpočinkové a rekreační, stolní hry a hračky, práce na počítači, četba dětských časopisů, rekreační kreslení, krátké rozcvičky, zpívání, soutěže a individuální činnost.

3.   provoz školní družiny je od 12.00 do 15.30 hod., hlavní zaměření je na činnosti rekreační a zájmové. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.

4.  po obědě ve 12.15 hod. následuje hygiena, čtení dětských knih a časopisů, relaxace, besedy, poslech hudby, odpočinek, stolní, společenské a námětové hry, individuální výběr hraček.

5.  od 13.00 do 14.00 hod. při rekreačních a sportovních činnostech se děti v ŠD věnují pobytu v přírodě, sportování na školním hřišti a procházkám v okolí školy.

6.  od 14.00 do 15.30 hod. je každý den věnován jedné ze zájmových činností - pracovní, výtvarné, hudební, sportovní, přírodovědné, společenskovědní, dopravní, soutěže, kvízy, projekty, didaktické hry, práce s počítačem a příprava na vyučování.

8.  oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 25 žáků.

9.  částečná úhrada neinvestičních nákladů ŠD činí měsíčně 0,- Kč na jedno dítě. (rozhodnutí zřizovatele)

10.  školní družina je umístěná v přízemí KD, kde mohou využívat jeviště a sál, ve škole  mohou využívat I. třídu s počítači

11.  sportovní činnosti mohou probíhat v sále KD, venkovním hřišti hned za školou, popřípadě v zahradě ZŠ a MŠ.

        

D.  Podmínky přihlašování a odhlašování žáků

1.  školní družina je určena pro žáky 1.-5. ročníku. Při velkém počtu zájemců jsou přednostně přijímáni žáci 1. až 3. ročníku a dojíždějící žáci ze spádových obcí

2.  předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka.

3.  o zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy

4.  rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí

družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku z druhé strany. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka  nebo pokud má žák odejít jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně

5.  předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně

6.  v docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáků s nepravidelnou docházkou.

7.  o ukončení vzdělávání ve ŠD smí požádat písemnou formou zákonný zástupce dítěte.

 

E.  Podmínky pro žáky s SVP

1.  při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  úzce spolupracuje vychovatelka ŠD se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v PPP

2.  taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení                  v případě pohybových aktivit, vycházek

3.  třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku o všech změnách zdravotního stavu dítěte

 

IV.

 

 PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ZDRAVÍ

1.   všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy.

2.   žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně informovat vychovatelku o případech zranění, úrazu, fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož byl přítomen.

3.   ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

4.    ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

5.    ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení.

6.    ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat nebezpečné předměty nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet, porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení školního řádu

7.    Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy.

8.   ve všech prostorách školy není žákům povoleno používání chemických prostředků k čistění oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek.

9.  pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací.

10.  z bezpečnostních důvodů se žákům nedoporučuje přijíždět do školy autostopem a na kolech. Za jízdní kola uzamčená ve stojanech před školou nenese škola žádnou odpovědnost.

11.  je přísně zakázáno vylézání a vyklánění se z oken a sedání do oken, vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. Větrání ve třídách se provádí pouze na pokyn učitele a za jeho přítomnosti ve vyučovací hodině. Při otevírání oken nesmí žáci stát ani klečet na parapetních deskách, není dovoleno manipulovat se žaluziemi.

12.   žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny hodnotné předměty a větší obnosy peněz z důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu ŠD nezodpovídá. Vyšší obnos peněz a cenné věci je nutné uložit u vychovatelky.

13.   za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k tomu určeném. Žáci sami dbají na to, aby jejich věci byly bezpečně uložené, na nedostatky ihned upozorní vychovatelku.

14.   každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vychovatelce.

15.  při akcích mimo školu se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Při pohybu po městě a na komunikacích dodržuje žák pravidla silničního provozu.

 

V.

OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

1.  všichni žáci ŠD jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, všech forem násilného chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku nebo vedení školy

2.  ve školní družině nelze tolerovat projevy směřující k potlačování lidských práv či rasové nesnášenlivosti

3.  žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci školy

4.  žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání,  má právo oznámit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu

5.  žák, který se stal svědkem užívání drog, alkoholu, násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání, má povinnost hlásit takovou skutečnost vychovatelce, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy

6.  je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují zdraví, bezpečnost nebo narušují dobré mravy

 

 

 

VI. 

     PRAVIDLA PRO ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

1. žáci mají právo používat vybavení školní družiny. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelek nebo jiných zaměstnanců školy

2.  žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní družiny a se svěřenými hrami, hračkami a pomůckami. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit vychovatelce

3.  žáci udržují prostory ŠD, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškození.

4. žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí zákonný zástupce žáka škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 

Vychovatelka školní družiny seznámí žáky s plným zněním vnitřního řádu ŠD na začátku školního roku, stejně tak je povinností seznámit žáky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto informaci zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Školní řád může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo doplnění, na základě návrhu pedagogické rady.

 

Tento Vnitřní řád ŠD byl schválen pedagogickou radou dne 23. 6. 2014

 a školskou radou dne   25. 9. 2014 a nabývá účinnosti dne  30. 9. 2014

 

NAŠE  PRÁCE  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Červen 2017

20170421_142800.jpg 20170427_140259.jpg

20170427_140236.jpg 20170504_145545.jpg

20170504_145549.jpg 20170601_132343.jpg

20170601_132416.jpg 20170601_135620.jpg

20170601_135636.jpg 20170601_135648.jpg

20170616_135134.jpg 20170616_135139.jpg

20170601_132125.jpg

Duben

 

20170405_133901.jpg 20170405_134041.jpg

20170405_134106.jpg 20170406_140400.jpg

20170406_140427.jpg 20170406_140438.jpg

20170406_140833.jpg 20170406_141728.jpg

20170406_143118.jpg 20170405_134106.jpg

20170405_133948.jpg

Březen

20170303_145857.jpg

20170321_141607.jpg

20170324_123415.jpg 20170324_133900.jpg

20170324_125513.jpg

20170324_123431.jpg 20170324_142245 (1).jpg

 

 Únor

20170131_134208.jpg

20170131_134235.jpg

20170131_134251.jpg

20170206_124744.jpg

20170206_124917.jpg

20170207_125300.jpg

20170207_125319.jpg

 Září

 

IMG_1399.JPG

IMG_1400.JPG

IMG_1403.JPG

IMG_1404.JPG

IMG_1406.JPG

IMG_1408.JPG

IMG_1409.JPG

IMG_1412.JPG