Fulltextové vyhledávání

Dokumenty

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBELOVICE,

OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NA ROKY 2018 – 2021

 

 

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Výnosy celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Příspěvek zřizovatele

390 000

400 000

400 000

410 000

Příspěvek MŠMT

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní výnosy

152 000

157 000

157 000

157 000

Náklady celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Osobní náklady

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní náklady

542 000

557 000

557 000

567 000

 

V Třebelovicích dne 9. 11. 2017                                            Zdeňka Tobolková

                                                                                             ředitelka školy 

 

  

Na těchto stránkách si můžete pročíst dokumenty školy:

 • Školní řád
 • Klasifikační řád

Se Školním řádem jste byli vy, rodiče, seznámeni na společné schůzce rodičů v pondělí . Byla probírána pouze jeho první část - Práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. Tento dokument má však více oddílů. Pro ty z vás, kteří by si rádi tento dokument pročetli celý, ho zveřejňuji na těchto stránkách. A aby byl pro vás ještě o něco přehlednější, každý oddíl Školního řádu je zde uložen zvlášť, takže si můžete prostudovat pouze tu část, která vás právě zajímá.  

Samozřejmě je k dispozici také v tištěné podobě, a to u ředitele školy.

ŠKOLNÍ ŘÁD

 1. ÚVOD
 2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, UČITELŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOST O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
 3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
  Provoz a vnitřní režim školy se řídí Režimem školy na příslušný školní rok, který je přílohou tohoto Školního řádu. Dále se řídí Provozním řádem školy. (Dokumenty k nahlédnutí u ředitele školy.)
 4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRAN ŽÁKŮ
 6. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKŮ
 7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
  Tato pravidla jsou uvedena v samostatné části Školního řádu - Klasifikačním řádu (viz níže)
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Klasifikační řád obsahuje několik samostatných oddílů, stejně jako Školní řád. Můžete si jej proto prostudovat buď celý nebo opět pouze ten oddíl, který vás zajímá nejvíce:

Obsah:

 1. Úvod
 2. Hodnocení žáků
 3. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka
 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 6. Stupně hodnocení a klasifikace
 7. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
 8. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
 9. Klasifikace chování
 10. Výchovná opatření
 11. Klasifikace ve vyučovacích předmětech
 12. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
 13. Komisionální zkoušky