Fulltextové vyhledávání

Dokumenty

 

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

             
 

ROZPOČET NA  ROK  2019

         

 

 

 

 

     

 

 

rok 2018

rok 2019

     

NÁKLADY

 

 

 

     

501

Potraviny

145 000

145 000

     

 

ochranné pomůcky

3 000

4 000

     

 

knihy

3 000

3 000

     

 

ONIV učební pomůcky   ZŠ +MŠ + ŠD                 SR

33 620

33 620

     

 

učebnice, tisk, učeb.pomůcky

50 000

50 000

     

 

předplatné

2 500

2 500

     

 

kancelářský materiál

20 000

20 000

     

 

všeobecný materiál

10 000

10 000

     

 

čistící a hygienické potřeby

7 000

8 000

     

502

el. energie

60 000

60 000

     

 

plyn

60 000

60 000

     

 

voda

9 000

9 000

     

 

opravy

10 000

10 000

     

511

cestovní náhrady

2 000

2 000

     

512

poštovné

2 000

2 000

     

518

telefon

3 000

2 000

     

 

internet

2 000

2 000

     

 

servis - revize

9 000

8 000

     
 

zpracování mezd

18 000

19 000

     

 

zpracování účetnictví

40 000

41 000

     
 

aktualizace programu + PC programy

8 000

10 000

     

 

poplatky

4 000

5 000

     

 

ostatní náklady

6 000

6 000

     

 

plavání

8 000

9 000

     

 

odpisy HIM - sporák                                           x

29 000

32 000

     

521

platy zaměstnanců                                           SR

1 954 933

1 954 933

     

 

OPPP                                                                    SR

21 000

21 000

     

524

odvody                                                                SR

671 817

671 817

     

 

Kooperativa

8 000

8 000

     

525

FKSP                                                                    SR

39 099

39 099

     

527

kurzovné

3 000

4 000

     
 

pojištění DAS

13 500

13 500

     

549

DDHM

8 000

8 000

     

CELKEM

 

3 263 469

3 273 469

     

Výnosy

stravné

145 000

145 000

     

602

školné = úplata MŠ, ŠD

13 000

13 000

     

609

ostatní výnosy = platy,odvody, FKSP

2 715 469

2 715 469

     

672

příspěvek na provoz od zřizovatele

390 000

400 000

     

CELKEM

 

3 263 469

3 273 469

     

 

           
 

SR  =  státní rozpočet

Zdeňka Tobolková

     

V Třebelovicích dne 20. 12. 2018

řed. školy

       

 

 

Základní škola a Mateřská škola Třebelovice, okres Třebíč, příspěvková organizace

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČU

ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBELOVICE,

OKRES TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE NA ROKY 2018 – 2021

 

 

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Výnosy celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Příspěvek zřizovatele

390 000

400 000

400 000

410 000

Příspěvek MŠMT

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní výnosy

152 000

157 000

157 000

157 000

Náklady celkem

3 042 000

3 107 000

3 157 000

3 217 000

Osobní náklady

2 500 000

2 550 000

2 600 000

2 650 000

Ostatní náklady

542 000

557 000

557 000

567 000

 

V Třebelovicích dne 9. 11. 2017                                            Zdeňka Tobolková

                                                                                             ředitelka školy 

 

  

Na těchto stránkách si můžete pročíst dokumenty školy:

 • Školní řád
 • Klasifikační řád

Se Školním řádem jste byli vy, rodiče, seznámeni na společné schůzce rodičů v pondělí . Byla probírána pouze jeho první část - Práva a povinnosti žáků, učitelů a zákonných zástupců. Tento dokument má však více oddílů. Pro ty z vás, kteří by si rádi tento dokument pročetli celý, ho zveřejňuji na těchto stránkách. A aby byl pro vás ještě o něco přehlednější, každý oddíl Školního řádu je zde uložen zvlášť, takže si můžete prostudovat pouze tu část, která vás právě zajímá.  

Samozřejmě je k dispozici také v tištěné podobě, a to u ředitele školy.

ŠKOLNÍ ŘÁD

 1. ÚVOD
 2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ, UČITELŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE A PODROBNOST O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY
 3. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY
  Provoz a vnitřní režim školy se řídí Režimem školy na příslušný školní rok, který je přílohou tohoto Školního řádu. Dále se řídí Provozním řádem školy. (Dokumenty k nahlédnutí u ředitele školy.)
 4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRAN ŽÁKŮ
 6. PODMÍNKY PRO OMLOUVÁNÍ ABSENCE ŽÁKŮ
 7. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
  Tato pravidla jsou uvedena v samostatné části Školního řádu - Klasifikačním řádu (viz níže)
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Klasifikační řád obsahuje několik samostatných oddílů, stejně jako Školní řád. Můžete si jej proto prostudovat buď celý nebo opět pouze ten oddíl, který vás zajímá nejvíce:

Obsah:

 1. Úvod
 2. Hodnocení žáků
 3. Zásady klasifikace a způsob získávání podkladů pro klasifikaci
 4. Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka
 5. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 6. Stupně hodnocení a klasifikace
 7. Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni
 8. Postup do vyššího ročníku, opakování ročníku
 9. Klasifikace chování
 10. Výchovná opatření
 11. Klasifikace ve vyučovacích předmětech
 12. Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření
 13. Komisionální zkoušky