Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční dne 18. dubna 2024 od 13:30 do 15:30 hodin v I. třídě základní školy.

Zápis je určený pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti s povoleným odkladem povinné školní docházky.

K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání doloží rodiče prostou kopii rodného listu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o přijetí a Žádost o odložení zahájení povinné školní docházky je k dispozici v tištěné podobě  v mateřské škole.

Společně s žádostí o odklad zahájení povinné školní docházky rodiče doloží: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Kritéria přijímání žáků: V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přijímáme žáky podle následujících kritérií:

- žáci s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy

- žáci mimo spádový obvod školy

Dle § 37odst. 2 školského zákona informuji zákonné zástupce o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2024.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky 2024.pdf

 

V Třebelovicích dne 5. 3. 2024                                                 

                                                                                                                                              Mgr. Romana Veselá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola

Na těchto stránkách budeme informovat rodiče, ale i žáky, o tom, co se na naší škole děje. Najdete v tu v různých odkazech zajímavé informace. Například:

  • kdy jsou nejbližší prázdniny
  • jaké máme na naší škole zájmové kroužky pro děti
  • podrobnosti o vyučování ve škole (např. kdy, kde a jak bude probíhat výuka Plavání)
  • o akcích, které pořádá naše škola pro děti i pro veřejnost (besídky, výlety, Dny otevřených dveří apod.)
  • najdete zde užitečné dokumenty (Školní řád, Klasifikační řád)
  • domácí úkoly pro děti

Tyto stránky mají sloužit především rodičům pro informaci o tom, co se ve škole děje. V případě, že byste na našich stránkách uvítali něco, co vám tu chybí, neváhejte a napište mail správci stránek (stačí kliknout na odkaz "Napište nám"). Předem za vaše nápady děkujeme.