Školní poradenské pracoviště

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Romana Veselá

Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Romana Veselá - šk. MP, log. preventista

                                                                       Mgr. Radka Slatinská - školní sociální pedagog

Hlavní cíl naší práce - poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v následujících oblastech:

  1. zajištění péče o žáky se SVP
  2. zajištění péče o žáky mimořádně nadané, nadané a žáky s neprospěchem
  3. řešení problémů se školní docházkou, neomluvená a vysoká omluvená absence
  4. příprava a adaptace ve školním prostředí v době zahájení školní docházky
  5. příprava a adaptace při přechodu na II. stupeň ZŠ
  6. prevence rizikového chování, spolupráce

Pro letošní školní rok máme stanoveny následující priority:

  1. Metodická podpora učitelů v práci s žáky se SVP a s žáky nadanými.
  2. Pokračování efektivní logopedické podpory a prevence.
  3. Rozvoj a podpora "Peer programu"  - spolupráce žáků v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

ŠPP obsazení 2023-2024.pdf

Rozvrh ŠPP 2023-2024.pdf