Historie ZŠ

Jak ze školní kroniky vyplývá, první zmínka o třebelovské škole je z roku 1788, kdy tato obec byla při regulování škol přiřazena do Velkého Újezda. V roce 1808 však na žádost obce s odůvodněním na neschůdnost cesty vyhovělo tehdejší školní představenstvo, okresní dohlížitel škol v Jemnici, Farní úřad ve velkém Újezdě i bývalý vrchnostenský politický úřad v Jemnici žádosti a od té doby se v třebelovické obci započalo školní vyučování.
 
První exponovaný podučitel byl Antonín Dohnal, narozený v Třebelovicích. Vyučovat se začalo v domech číslo 57 a 104, což se ukázalo jako nevyhovující.
 
Dne 1. července 1842 se třebelovická obec ucházela u vrchnostenského úřadu v Jemnici o povolení stavby nové školní budovy. Tato žádost byla postoupena krajskému úřadu do Znojma a po komisionální prohlídce v obci byla stará škola uznána nezpůsobilou. V listopadu 1844 byla stavba nové školní budovy dokončena a ještě toho roku 5. prosince byla tehdejším školdozorcem páterem Šebestiánem Habignou, děkanem v Jemnici, slavnostně vysvěcená k vyučování.
 
Roku 1847 byla dosavadní expoziturní škola na žádost třebelovické obce prohlášena za samostatnou. Roční služné učitele bylo stanoveno na 130 zlatých. Místnosti tehdejší školy byly: "Jedna učírna a obydlí učitelovo, které pozůstávalo z jedné větší a vedlejší malé světničky, z malé komůrky, chléva a malého dřevníka. Sklep chyběl."
 
Vzhledem k vysokému počtu žáků byla v roce 1872 třebelovická škola uznána okresní školskou radou v Dačicích za nezpůsobilou a obecní radě bylo nařízeno, aby zajistila rozšíření školní budovy. Dosavadní jednotřídní národní škola byla tedy rozšířena na dvoutřídní. U rolníka Antonína Mušky v č.17 byla najata druhá místnost a jako podučitel byl jmenován Jakub Jurka z Třebelovic č.77, s ročním platem 300 zlatých.
 
Počet dětí ve škole však stále stoupal a proto bylo opět místní školní radě uloženo rozšíření školní budovy. Dne 24. července 1875 byla svolána komise za přítomnosti představených z přiškolených obcí, zástupce velkostatkáře a učitele. Ke stavbě nové školní budovy byl nejprve vybrán  pozemek Jakuba Jurky, ale později byl realizován druhý návrh - na obecním pozemku u silnice na západním konci vesnice. Místní školní rada však projevila "hroznou netečnost", co se stavby školy týká. Situace školy byla kritická. Zápis v kronice říká: "Zvláštní pohled poskytuje školní budova zvláště zjara, kdy se nedá pro bláto z budovy vyjít a pro prach ve školní světnici dýchat."  I přes tyto zoufalé podmínky ve školství obec neučinila ani jediný krok kupředu.
 
Teprve za 11 let díky velkému přičinění starosty Františka Adama došlo k zvratu. Se stavbou školy se začalo 1. července 1886. Dle rozpočtu činil náklad na stavbu 10 311 zlatých a  20 grejcarů. Stavba byla ukončena v září 1887 a 3. září 1887 byla schválena komisí. 18. září 1887 byla pak školní budova uvedena do provozu kanovníkem z Velkého Újezda a všichni přítomní se podepsali do památní knihy.
 
V roce 1987 oslavila třebelovická škola 100 let.